لیست آزمون / خدمت

جستجو
پژوهشکده:
پژوهشكده مواد پيشرفته و انرژی های نو
فعال:
فعال
تعرفه:
پژوهشکده:
پژوهشکده فناوری‌های شیمیایی
فعال:
فعال
تعرفه:
نمونه ای 3250000، روزانه 10500000 ریال
نام آزمون: پیرومتری
پژوهشکده:
پژوهشكده مواد پيشرفته و انرژی های نو
فعال:
فعال
تعرفه:
نام آزمون: پوشش دهی طلا
پژوهشکده:
آزمايشگاه ميكروسكوپ الكتروني روبشي (FE-SEM)
فعال:
فعال
تعرفه:
نمونه ای 1000000ریال ریال
نام آزمون: پرس هیدرولیک
پژوهشکده:
پژوهشكده مواد پيشرفته و انرژی های نو
فعال:
فعال
تعرفه:
نمونه‌ای 800.000 ریال
نام آزمون: هموژنایزر
پژوهشکده:
پژوهشکده کشاورزی
فعال:
فعال
تعرفه:
ساعتی 1100.000 ریال
پژوهشکده:
پژوهشكده مواد پيشرفته و انرژی های نو
فعال:
فعال
تعرفه:
ساعتی 1.000.000 ریال
نام آزمون: نانودراپ
پژوهشکده:
پژوهشكده زیست فناوری
فعال:
فعال
تعرفه:
هربار استفاده 500.000 ریال
نام آزمون: میکسر
پژوهشکده:
پژوهشكده مواد پيشرفته و انرژی های نو
فعال:
فعال
تعرفه:
هر نمونه تا 20 دقیقه 650.000 ریال
نام آزمون: میکروسکوپ معمولی
پژوهشکده:
پژوهشكده زیست فناوری
فعال:
فعال
تعرفه:
ساعتی 600.000 ریال
پژوهشکده:
پژوهشكده زیست فناوری
فعال:
فعال
تعرفه:
ساعتی 1.150.000 ریال
نام آزمون: میکروسکوپ استریو
پژوهشکده:
پژوهشكده زیست فناوری
فعال:
فعال
تعرفه:
ساعتی 200.000 ریال
پژوهشکده:
پژوهشکده کشاورزی
فعال:
فعال
تعرفه:
هر ده دقیقه 700000 ریال
پژوهشکده:
پژوهشکده کشاورزی
فعال:
فعال
تعرفه:
ساعتی 5200000 ریال
پژوهشکده:
پژوهشكده مواد پيشرفته و انرژی های نو
فعال:
فعال
تعرفه:
نام آزمون: میكروسختي سنجی
پژوهشکده:
پژوهشكده مواد پيشرفته و انرژی های نو
فعال:
فعال
تعرفه:
نمونه‌ای 2.200.000 ریال
پژوهشکده:
پژوهشكده زیست فناوری
فعال:
فعال
تعرفه:
پژوهشکده:
پژوهشكده مواد پيشرفته و انرژی های نو
فعال:
فعال
تعرفه:
ساعتی 780.000 ریال
پژوهشکده:
پژوهشكده مواد پيشرفته و انرژی های نو
فعال:
فعال
تعرفه:
پژوهشکده:
پژوهشکده کشاورزی
فعال:
فعال
تعرفه:
ماهیانه 2200000 ریال
نام آزمون: فریزدرایر
پژوهشکده:
پژوهشكده زیست فناوری
فعال:
فعال
تعرفه:
24 ساعت 9.600.000 ریال
پژوهشکده:
پژوهشكده مواد پيشرفته و انرژی های نو
فعال:
فعال
تعرفه:
پژوهشکده:
آزمايشگاه ميكروسكوپ الكتروني روبشي (FE-SEM)
فعال:
فعال
تعرفه:
ساعتی 7500000 ریال
نام آزمون: طیف سنجی UV/Vis
پژوهشکده:
پژوهشکده فناوری‌های شیمیایی
فعال:
فعال
تعرفه:
اسکن: نمونه ای 900.000 ریال
نام آزمون: طیف سنجی FTIR
پژوهشکده:
پژوهشکده فناوری‌های شیمیایی
فعال:
فعال
تعرفه:
نمونه ای 950000 ریال
پژوهشکده:
پژوهشكده مواد پيشرفته و انرژی های نو
فعال:
فعال
تعرفه:
نمونه‌ای 1.100.000 ریال
پژوهشکده:
پژوهشکده برق و فناوری اطلاعات
فعال:
فعال
تعرفه:
160.000.000 ریال ریال
نام آزمون: شیکرانکوباتور
پژوهشکده:
پژوهشكده زیست فناوری
فعال:
فعال
تعرفه:
روزانه 2.000.000 ریال
پژوهشکده:
پژوهشكده زیست فناوری
فعال:
فعال
تعرفه:
روزانه 2.000.000 ریال
پژوهشکده:
پژوهشكده زیست فناوری
فعال:
فعال
تعرفه:
ساعتی 300.000 ریال
پژوهشکده:
پژوهشكده زیست فناوری
فعال:
فعال
تعرفه:
ساعتی 300.000 ریال
پژوهشکده:
پژوهشکده کشاورزی
فعال:
غیرفعال
تعرفه:
روزانه 2500000 ریال
پژوهشکده:
پژوهشكده زیست فناوری
فعال:
فعال
تعرفه:
ساعتی 400.000 ریال
پژوهشکده:
پژوهشكده زیست فناوری
فعال:
فعال
تعرفه:
نمونه ای 2.500.000 ریال
پژوهشکده:
پژوهشكده زیست فناوری
فعال:
فعال
تعرفه:
پژوهشکده:
پژوهشكده زیست فناوری
فعال:
فعال
تعرفه:
پژوهشکده:
پژوهشكده زیست فناوری
فعال:
فعال
تعرفه:
نمونه ای 1.100.000 ریال
پژوهشکده:
پژوهشكده زیست فناوری
فعال:
فعال
تعرفه:
نمونه ای 1.000.000 ریال
پژوهشکده:
پژوهشكده زیست فناوری
فعال:
فعال
تعرفه:
نمونه ای 1.350.000 ریال
پژوهشکده:
پژوهشكده زیست فناوری
فعال:
فعال
تعرفه:
نمونه ای 1.000.000 ریال
پژوهشکده:
پژوهشكده زیست فناوری
فعال:
فعال
تعرفه:
نمونه ای 1.200.000 ریال
پژوهشکده:
پژوهشكده زیست فناوری
فعال:
فعال
تعرفه:
نمونه ای 1.150.000 ریال
پژوهشکده:
پژوهشكده زیست فناوری
فعال:
فعال
تعرفه:
نمونه ای 1.650.000 ریال
پژوهشکده:
پژوهشكده زیست فناوری
فعال:
فعال
تعرفه:
نمونه ای 1.200.000 ریال
پژوهشکده:
پژوهشكده زیست فناوری
فعال:
فعال
تعرفه:
نمونه ای 2.000.000 ریال
پژوهشکده:
پژوهشكده زیست فناوری
فعال:
فعال
تعرفه:
نمونه ای 3.000.000 ریال
پژوهشکده:
پژوهشكده زیست فناوری
فعال:
فعال
تعرفه:
نمونه ای 1.250.000 ریال
پژوهشکده:
پژوهشكده زیست فناوری
فعال:
فعال
تعرفه:
نمونه ای 1.500.000 ریال
پژوهشکده:
پژوهشكده زیست فناوری
فعال:
فعال
تعرفه:
نمونه ای 2.000.000 ریال
پژوهشکده:
پژوهشكده زیست فناوری
فعال:
فعال
تعرفه:
نمونه ای 2.650.000 ریال
نام آزمون: سونیکاتور
پژوهشکده:
پژوهشكده زیست فناوری
فعال:
فعال
تعرفه:
هر 30 دقیقه 500.000 ریال
پژوهشکده:
پژوهشكده مواد پيشرفته و انرژی های نو
فعال:
فعال
تعرفه:
1.700.000 ریال
پژوهشکده:
آزمايشگاه تست تجهيزات پزشكي
فعال:
فعال
تعرفه:
200.000.000 ریال ریال
پژوهشکده:
پژوهشکده کشاورزی
فعال:
فعال
تعرفه:
هر ده دقیقه 700.000 ریال
پژوهشکده:
پژوهشکده کشاورزی
فعال:
فعال
تعرفه:
هر ده دقیقه 700000 ریال
پژوهشکده:
پژوهشكده زیست فناوری
فعال:
فعال
تعرفه:
هر 10 لیتر نمونه 2.400.000 ریال
نام آزمون: سانتر یفوژ
پژوهشکده:
پژوهشكده زیست فناوری
فعال:
غیرفعال
تعرفه:
هر 10 دقیقه 500.000 ریال
نام آزمون: سانتر یفوژ
پژوهشکده:
پژوهشكده زیست فناوری
فعال:
فعال
تعرفه:
هر 10 دقیقه 500.000 ریال
نام آزمون: ساكشن هاي دستي
پژوهشکده:
آزمايشگاه تست تجهيزات پزشكي
فعال:
فعال
تعرفه:
210.000.000 ریال ریال
پژوهشکده:
آزمايشگاه تست تجهيزات پزشكي
فعال:
فعال
تعرفه:
210.000.000 ریال
نام آزمون: رنگ سنج
پژوهشکده:
پژوهشکده کشاورزی
فعال:
فعال
تعرفه:
نمونه ای 300000 ریال
نام آزمون: راکتور سیل
پژوهشکده:
پژوهشكده مواد پيشرفته و انرژی های نو
فعال:
فعال
تعرفه:
هر بچ 8 ساعته 8.400.000 ریال
نام آزمون: ذوب و ریخته‌گری
پژوهشکده:
پژوهشكده مواد پيشرفته و انرژی های نو
فعال:
فعال
تعرفه:
پژوهشکده:
آزمايشگاه تست تجهيزات پزشكي
فعال:
فعال
تعرفه:
290.000.000 ریال ریال
پژوهشکده:
پژوهشکده کشاورزی
فعال:
فعال
تعرفه:
ساعتی 5000000 ریال
پژوهشکده:
آزمايشگاه تست تجهيزات پزشكي
فعال:
فعال
تعرفه:
240.000.000 ریال ریال
پژوهشکده:
آزمايشگاه تست تجهيزات پزشكي
فعال:
فعال
تعرفه:
250.000.000 ریال ریال
پژوهشکده:
آزمايشگاه تست تجهيزات پزشكي
فعال:
فعال
تعرفه:
260.000.000 ریال ریال
پژوهشکده:
آزمايشگاه تست تجهيزات پزشكي
فعال:
فعال
تعرفه:
260.000.000 ریال ریال
پژوهشکده:
پژوهشكده زیست فناوری
فعال:
فعال
تعرفه:
ساعتی 5.700.000 ریال
پژوهشکده:
پژوهشكده زیست فناوری
فعال:
فعال
تعرفه:
ساعتی 5700000 ریال
پژوهشکده:
پژوهشكده زیست فناوری
فعال:
فعال
تعرفه:
ساعتی 4.000.000 ریال
نام آزمون: خشک کن پاششی
پژوهشکده:
پژوهشكده زیست فناوری
فعال:
فعال
تعرفه:
ساعتی 4.000.000 ریال
پژوهشکده:
پژوهشكده مواد پيشرفته و انرژی های نو
فعال:
فعال
تعرفه:
پژوهشکده:
پژوهشكده مواد پيشرفته و انرژی های نو
فعال:
فعال
تعرفه:
ساعتی 8.400.000 ریال
پژوهشکده:
پژوهشكده زیست فناوری
فعال:
فعال
تعرفه:
پژوهشکده:
پژوهشكده زیست فناوری
فعال:
فعال
تعرفه:
نام آزمون: تکثیر ژن
پژوهشکده:
پژوهشكده زیست فناوری
فعال:
فعال
تعرفه:
هر بار استفاده 600.000 ریال
نام آزمون: تهیه پروفیل سختی
پژوهشکده:
پژوهشكده مواد پيشرفته و انرژی های نو
فعال:
فعال
تعرفه:
نمونه‌ای 1.000.000 ریال
پژوهشکده:
پژوهشکده کشاورزی
فعال:
غیرفعال
تعرفه:
نمونه ای 3.000.000 ریال
پژوهشکده:
آزمايشگاه ميكروسكوپ الكتروني روبشي (FE-SEM)
فعال:
فعال
تعرفه:
ساعتی 7500000 ریال
پژوهشکده:
پژوهشكده زیست فناوری
فعال:
فعال
تعرفه:
نمونه ای 30.000.000 ریال
پژوهشکده:
پژوهشكده زیست فناوری
فعال:
فعال
تعرفه:
نمونه ای 2.300.000 ریال
پژوهشکده:
پژوهشكده زیست فناوری
فعال:
فعال
تعرفه:
نمونه ای 40.000.000 ریال
پژوهشکده:
پژوهشكده زیست فناوری
فعال:
فعال
تعرفه:
پژوهشکده:
پژوهشکده برق و فناوری اطلاعات
فعال:
فعال
تعرفه:
پژوهشکده:
پژوهشکده برق و فناوری اطلاعات
فعال:
فعال
تعرفه:
پژوهشکده:
پژوهشکده برق و فناوری اطلاعات
فعال:
فعال
تعرفه:
پژوهشکده:
پژوهشکده برق و فناوری اطلاعات
فعال:
فعال
تعرفه:
نام آزمون: ترموسايكلر
پژوهشکده:
پژوهشكده زیست فناوری
فعال:
فعال
تعرفه:
پژوهشکده:
آزمايشگاه تست تجهيزات پزشكي
فعال:
فعال
تعرفه:
230.000.000 ریال ریال
نام آزمون: تخت هاي اتاق عمل
پژوهشکده:
آزمايشگاه تست تجهيزات پزشكي
فعال:
فعال
تعرفه:
260.000.000 ریال ریال
پژوهشکده:
پژوهشكده زیست فناوری
فعال:
فعال
تعرفه:
پژوهشکده:
پژوهشكده مواد پيشرفته و انرژی های نو
فعال:
فعال
تعرفه:
850.000 ریال
پژوهشکده:
پژوهشكده مواد پيشرفته و انرژی های نو
فعال:
فعال
تعرفه:
600.000 تا 5.750.000 ریال
پژوهشکده:
پژوهشكده مواد پيشرفته و انرژی های نو
فعال:
فعال
تعرفه:
نمونه‌ای 3.600.000 ریال
پژوهشکده:
پژوهشكده مواد پيشرفته و انرژی های نو
فعال:
فعال
تعرفه:
پژوهشکده:
پژوهشكده مواد پيشرفته و انرژی های نو
فعال:
فعال
تعرفه:
500.000 ریال
پژوهشکده:
پژوهشکده کشاورزی
فعال:
فعال
تعرفه:
هر نمونه 4500000 ریال
پژوهشکده:
پژوهشکده فناوری‌های شیمیایی
فعال:
فعال
تعرفه:
نمونه ای 1000000 ریال
پژوهشکده:
پژوهشکده فناوری‌های شیمیایی
فعال:
فعال
تعرفه:
نمونه ای 750000 ریال
پژوهشکده:
پژوهشکده فناوری‌های شیمیایی
فعال:
فعال
تعرفه:
نمونه ای 400000 ریال
پژوهشکده:
پژوهشكده زیست فناوری
فعال:
فعال
تعرفه:
نمونه ای 500.000 ریال
پژوهشکده:
پژوهشكده زیست فناوری
فعال:
فعال
تعرفه:
نمونه ای 700.000 ریال
پژوهشکده:
پژوهشكده زیست فناوری
فعال:
فعال
تعرفه:
روز اول 120.000.000 ریال و از روز دوم 60.000.000 ریال
پژوهشکده:
پژوهشكده زیست فناوری
فعال:
فعال
تعرفه:
روز اول 60.000.000 ریال و از روز دوم 36.000.000 ریال
پژوهشکده:
پژوهشكده زیست فناوری
فعال:
فعال
تعرفه:
روز اول 48.000.000 ریال و از روز دوم 24.000.000 ریال
پژوهشکده:
پژوهشكده زیست فناوری
فعال:
فعال
تعرفه:
روز اول 48.000.000 ریال و از روز دوم 24.000.000 ریال
نام آزمون: انجام تست MBC
پژوهشکده:
پژوهشكده زیست فناوری
فعال:
فعال
تعرفه:
نمونه ای 4.500.000 ریال
نام آزمون: الک شیکر
پژوهشکده:
پژوهشكده زیست فناوری
فعال:
فعال
تعرفه:
هر نمونه مش 300.000 ریال
نام آزمون: الک شیکر
پژوهشکده:
پژوهشكده مواد پيشرفته و انرژی های نو
فعال:
فعال
تعرفه:
300000 ریال
نام آزمون: اسکن صفحات TLC
پژوهشکده:
پژوهشکده فناوری‌های شیمیایی
فعال:
فعال
تعرفه:
نمونه ای 850000، با آماده سازی 1900000 ریال
پژوهشکده:
پژوهشکده فناوری‌های شیمیایی
فعال:
غیرفعال
تعرفه:
پژوهشکده:
پژوهشكده مواد پيشرفته و انرژی های نو
فعال:
فعال
تعرفه:
نمونه‌ای 1.100.000 ریال
پژوهشکده:
پژوهشکده فناوری‌های شیمیایی
فعال:
فعال
تعرفه:
حمام ساعتی 5500.000، پروب ساعتی 1.700.000 ریال
نام آزمون: استخراج چربی
پژوهشکده:
پژوهشکده کشاورزی
فعال:
غیرفعال
تعرفه:
نمونه ای 3600000 ریال
پژوهشکده:
پژوهشکده کشاورزی
فعال:
فعال
تعرفه:
نمونه ای 4500000 ریال
پژوهشکده:
آزمايشگاه تست تجهيزات پزشكي
فعال:
فعال
تعرفه:
240.000.000 ریال ریال
پژوهشکده:
آزمايشگاه تست تجهيزات پزشكي
فعال:
فعال
تعرفه:
240.000.000 ریال ریال
پژوهشکده:
آزمايشگاه تست تجهيزات پزشكي
فعال:
فعال
تعرفه:
240.000.000 ریال ریال
پژوهشکده:
پژوهشكده زیست فناوری
فعال:
فعال
تعرفه:
هر مورد 10.000.000 ریال
پژوهشکده:
پژوهشکده کشاورزی
فعال:
فعال
تعرفه:
ساعتی 1750.000 ریال
پژوهشکده:
پژوهشكده زیست فناوری
فعال:
فعال
تعرفه:
نمونه ای 6.000.000 ریال
پژوهشکده:
پژوهشكده مواد پيشرفته و انرژی های نو
فعال:
فعال
تعرفه:
نمونه‌ای 1.750.000 ریال
نام آزمون: آسیاب
پژوهشکده:
پژوهشكده مواد پيشرفته و انرژی های نو
فعال:
فعال
تعرفه:
پژوهشکده:
پژوهشكده مواد پيشرفته و انرژی های نو
فعال:
فعال
تعرفه:
موردی 1.900.000 ریال
1
نام آزمون: آزمون های محیطی
پژوهشکده:
پژوهشکده برق و فناوری اطلاعات
فعال:
فعال
تعرفه:
پژوهشکده:
پژوهشكده مواد پيشرفته و انرژی های نو
فعال:
فعال
تعرفه:
نمونه‌ای 2.200.000 ریال
نام آزمون: آزمون كشش
پژوهشکده:
پژوهشكده مواد پيشرفته و انرژی های نو
فعال:
فعال
تعرفه:
پژوهشکده:
پژوهشكده مواد پيشرفته و انرژی های نو
فعال:
فعال
تعرفه:
نام آزمون: آزمون سایش
پژوهشکده:
پژوهشكده مواد پيشرفته و انرژی های نو
فعال:
فعال
تعرفه:
نام آزمون: آزمون خوردگی داغ
پژوهشکده:
پژوهشكده مواد پيشرفته و انرژی های نو
فعال:
فعال
تعرفه:
توافقی متناسب با نوع درخواست ریال
پژوهشکده:
پژوهشكده مواد پيشرفته و انرژی های نو
فعال:
فعال
تعرفه:
نمونه‌ای 3.000.000 ریال
پژوهشکده:
پژوهشكده زیست فناوری
فعال:
فعال
تعرفه:
ساعتی 4.000.000 ریال
پژوهشکده:
پژوهشكده مواد پيشرفته و انرژی های نو
فعال:
فعال
تعرفه:
پژوهشکده:
پژوهشكده زیست فناوری
فعال:
فعال
تعرفه:
پژوهشکده:
پژوهشكده زیست فناوری
فعال:
فعال
تعرفه:
نام آزمون: آب دیونایز
پژوهشکده:
پژوهشکده کشاورزی
فعال:
فعال
تعرفه:
هر لیتر 110.000 ریال
نام آزمون: کشت سلولی MTT
پژوهشکده:
پژوهشكده زیست فناوری
فعال:
فعال
تعرفه:
نمونه ای 5.000.000 ریال
پژوهشکده:
پژوهشكده زیست فناوری
فعال:
فعال
تعرفه:
روزانه 24.000.000 ریال
پژوهشکده:
پژوهشکده فناوری‌های شیمیایی
فعال:
فعال
تعرفه:
نمونه ای 1.100.000 ریال
پژوهشکده:
پژوهشكده مواد پيشرفته و انرژی های نو
فعال:
فعال
تعرفه:
نام آزمون: انجام تست MIC
پژوهشکده:
پژوهشكده زیست فناوری
فعال:
فعال
تعرفه:
نمونه ای 4.500.000 ریال