لیست آزمون / خدمت

جستجو
پژوهشکده:
پژوهشکده فناوری‌های شیمیایی
فعال:
فعال
تعرفه:
نمونه ای 2/100/000، روزانه 8/000/000 ریال
نام آزمون: هموژنایزر
پژوهشکده:
پژوهشکده کشاورزی
فعال:
فعال
تعرفه:
ساعتی 200000 ریال
پژوهشکده:
پژوهشکده کشاورزی
فعال:
فعال
تعرفه:
هر ده دقیقه 150000 ریال
پژوهشکده:
پژوهشكده زیست فناوری
فعال:
فعال
تعرفه:
پژوهشکده:
پژوهشکده کشاورزی
فعال:
فعال
تعرفه:
ماهیانه 1000000 ریال
نام آزمون: طیف سنجی UV/Vis
پژوهشکده:
پژوهشکده فناوری‌های شیمیایی
فعال:
فعال
تعرفه:
اسکن: نمونه ای 300000 ریال
نام آزمون: طیف سنجی FTIR
پژوهشکده:
پژوهشکده فناوری‌های شیمیایی
فعال:
فعال
تعرفه:
نمونه جامد:300000 ریال ، نمونه ویسکوز:350000 ریال
پژوهشکده:
پژوهشکده برق و فناوری اطلاعات
فعال:
فعال
تعرفه:
پژوهشکده:
پژوهشکده کشاورزی
فعال:
فعال
تعرفه:
ساعتی 200000 ریال
پژوهشکده:
پژوهشكده زیست فناوری
فعال:
فعال
تعرفه:
پژوهشکده:
پژوهشكده زیست فناوری
فعال:
فعال
تعرفه:
پژوهشکده:
پژوهشکده کشاورزی
فعال:
فعال
تعرفه:
هر ده دقیقه 150000 ریال
پژوهشکده:
پژوهشکده کشاورزی
فعال:
فعال
تعرفه:
هر ده دقیقه 150000 ریال
پژوهشکده:
پژوهشكده زیست فناوری
فعال:
فعال
تعرفه:
پژوهشکده:
پژوهشكده زیست فناوری
فعال:
فعال
تعرفه:
پژوهشکده:
پژوهشكده زیست فناوری
فعال:
فعال
تعرفه:
پژوهشکده:
پژوهشکده کشاورزی
فعال:
غیرفعال
تعرفه:
نمونه ای 1000000 ریال
پژوهشکده:
پژوهشكده زیست فناوری
فعال:
فعال
تعرفه:
پژوهشکده:
پژوهشکده برق و فناوری اطلاعات
فعال:
فعال
تعرفه:
پژوهشکده:
پژوهشکده برق و فناوری اطلاعات
فعال:
فعال
تعرفه:
پژوهشکده:
پژوهشکده برق و فناوری اطلاعات
فعال:
فعال
تعرفه:
پژوهشکده:
پژوهشکده برق و فناوری اطلاعات
فعال:
فعال
تعرفه:
نام آزمون: ترموسايكلر
پژوهشکده:
پژوهشكده زیست فناوری
فعال:
فعال
تعرفه:
پژوهشکده:
پژوهشكده زیست فناوری
فعال:
فعال
تعرفه:
پژوهشکده:
پژوهشکده فناوری‌های شیمیایی
فعال:
فعال
تعرفه:
نمونه ای 700/000 ریال
پژوهشکده:
پژوهشکده فناوری‌های شیمیایی
فعال:
فعال
تعرفه:
600/000 ریال
پژوهشکده:
پژوهشکده فناوری‌های شیمیایی
فعال:
فعال
تعرفه:
400000 ریال
پژوهشکده:
پژوهشکده فناوری‌های شیمیایی
فعال:
فعال
تعرفه:
300000 ریال
نام آزمون: اسکن صفحات TLC
پژوهشکده:
پژوهشکده فناوری‌های شیمیایی
فعال:
فعال
تعرفه:
500/000، با آماده سازی 1/100/000 ریال
پژوهشکده:
پژوهشکده فناوری‌های شیمیایی
فعال:
غیرفعال
تعرفه:
پژوهشکده:
پژوهشکده فناوری‌های شیمیایی
فعال:
فعال
تعرفه:
حمام ساعتی 500/000، پروب ساعتی 100/000 ریال
نام آزمون: استخراج چربی
پژوهشکده:
پژوهشکده کشاورزی
فعال:
غیرفعال
تعرفه:
ساعتی 700000 ریال
پژوهشکده:
پژوهشکده کشاورزی
فعال:
فعال
تعرفه:
ساعتی 15000 ریال
1
نام آزمون: آزمون های محیطی
پژوهشکده:
پژوهشکده برق و فناوری اطلاعات
فعال:
فعال
تعرفه:
پژوهشکده:
پژوهشكده زیست فناوری
فعال:
فعال
تعرفه:
پژوهشکده:
پژوهشكده زیست فناوری
فعال:
فعال
تعرفه:
پژوهشکده:
پژوهشكده زیست فناوری
فعال:
فعال
تعرفه:
نام آزمون: آب دیونایز
پژوهشکده:
پژوهشکده کشاورزی
فعال:
فعال
تعرفه:
هر لیتر 15000 ریال
پژوهشکده:
پژوهشکده فناوری‌های شیمیایی
فعال:
فعال
تعرفه:
500000 ریال