لیست آزمون / خدمت

جستجو
پژوهشکده:
پژوهشکده فناوری‌های شیمیایی
فعال:
فعال
تعرفه:
نمونه ای 2.500.000، روزانه 8.000.000 ریال
نام آزمون: پوشش دهی طلا
پژوهشکده:
آزمايشگاه ميكروسكوپ الكتروني روبشي (FE-SEM)
فعال:
فعال
تعرفه:
نمونه ای 400.000 ریال
نام آزمون: هموژنایزر
پژوهشکده:
پژوهشکده کشاورزی
فعال:
فعال
تعرفه:
ساعتی 600.000 ریال
پژوهشکده:
پژوهشکده کشاورزی
فعال:
فعال
تعرفه:
هر ده دقیقه 360.000 ریال
پژوهشکده:
پژوهشكده زیست فناوری
فعال:
فعال
تعرفه:
پژوهشکده:
پژوهشکده کشاورزی
فعال:
فعال
تعرفه:
ماهیانه 1000000 ریال
پژوهشکده:
آزمايشگاه ميكروسكوپ الكتروني روبشي (FE-SEM)
فعال:
فعال
تعرفه:
ساعتی 4.500.000 ریال
نام آزمون: طیف سنجی UV/Vis
پژوهشکده:
پژوهشکده فناوری‌های شیمیایی
فعال:
فعال
تعرفه:
اسکن: نمونه ای 700.000 ریال
نام آزمون: طیف سنجی FTIR
پژوهشکده:
پژوهشکده فناوری‌های شیمیایی
فعال:
فعال
تعرفه:
نمونه ای 700.000 ریال
پژوهشکده:
پژوهشکده برق و فناوری اطلاعات
فعال:
فعال
تعرفه:
پژوهشکده:
پژوهشکده کشاورزی
فعال:
فعال
تعرفه:
ساعتی 300.000 ریال
پژوهشکده:
پژوهشكده زیست فناوری
فعال:
فعال
تعرفه:
پژوهشکده:
پژوهشكده زیست فناوری
فعال:
فعال
تعرفه:
پژوهشکده:
آزمايشگاه تست تجهيزات پزشكي
فعال:
فعال
تعرفه:
83.200.000 ریال
پژوهشکده:
پژوهشکده کشاورزی
فعال:
فعال
تعرفه:
هر ده دقیقه 400.000 ریال
پژوهشکده:
پژوهشکده کشاورزی
فعال:
فعال
تعرفه:
هر ده دقیقه 400.000 ریال
نام آزمون: ساكشن هاي دستي
پژوهشکده:
آزمايشگاه تست تجهيزات پزشكي
فعال:
فعال
تعرفه:
72.500.000 ریال
پژوهشکده:
آزمايشگاه تست تجهيزات پزشكي
فعال:
فعال
تعرفه:
100.000.000 ریال
پژوهشکده:
آزمايشگاه تست تجهيزات پزشكي
فعال:
فعال
تعرفه:
117.000.000 ریال
پژوهشکده:
آزمايشگاه تست تجهيزات پزشكي
فعال:
فعال
تعرفه:
100.000.000 ریال
پژوهشکده:
آزمايشگاه تست تجهيزات پزشكي
فعال:
فعال
تعرفه:
94.900.000 ریال
پژوهشکده:
آزمايشگاه تست تجهيزات پزشكي
فعال:
فعال
تعرفه:
100.490.000 ریال
پژوهشکده:
آزمايشگاه تست تجهيزات پزشكي
فعال:
فعال
تعرفه:
100.750.000 ریال
پژوهشکده:
پژوهشكده زیست فناوری
فعال:
فعال
تعرفه:
پژوهشکده:
پژوهشكده زیست فناوری
فعال:
فعال
تعرفه:
پژوهشکده:
پژوهشكده زیست فناوری
فعال:
فعال
تعرفه:
پژوهشکده:
پژوهشکده کشاورزی
فعال:
غیرفعال
تعرفه:
نمونه ای 3.000.000 ریال
پژوهشکده:
آزمايشگاه ميكروسكوپ الكتروني روبشي (FE-SEM)
فعال:
فعال
تعرفه:
ساعتی 4.500.000 ریال
پژوهشکده:
پژوهشكده زیست فناوری
فعال:
فعال
تعرفه:
پژوهشکده:
پژوهشکده برق و فناوری اطلاعات
فعال:
فعال
تعرفه:
پژوهشکده:
پژوهشکده برق و فناوری اطلاعات
فعال:
فعال
تعرفه:
پژوهشکده:
پژوهشکده برق و فناوری اطلاعات
فعال:
فعال
تعرفه:
پژوهشکده:
پژوهشکده برق و فناوری اطلاعات
فعال:
فعال
تعرفه:
نام آزمون: ترموسايكلر
پژوهشکده:
پژوهشكده زیست فناوری
فعال:
فعال
تعرفه:
پژوهشکده:
آزمايشگاه تست تجهيزات پزشكي
فعال:
فعال
تعرفه:
99.375.000 ریال
نام آزمون: تخت هاي اتاق عمل
پژوهشکده:
آزمايشگاه تست تجهيزات پزشكي
فعال:
فعال
تعرفه:
98.150.000 ریال
پژوهشکده:
پژوهشكده زیست فناوری
فعال:
فعال
تعرفه:
پژوهشکده:
پژوهشکده فناوری‌های شیمیایی
فعال:
فعال
تعرفه:
نمونه ای 700.000 ریال
پژوهشکده:
پژوهشکده فناوری‌های شیمیایی
فعال:
فعال
تعرفه:
نمونه ای 800.000 ریال
پژوهشکده:
پژوهشکده فناوری‌های شیمیایی
فعال:
فعال
تعرفه:
نمونه ای 550.000 ریال
پژوهشکده:
پژوهشکده فناوری‌های شیمیایی
فعال:
فعال
تعرفه:
نمونه ای 300.000 ریال
نام آزمون: اسکن صفحات TLC
پژوهشکده:
پژوهشکده فناوری‌های شیمیایی
فعال:
فعال
تعرفه:
نمونه ای 650.000، با آماده سازی 1.450.000 ریال
پژوهشکده:
پژوهشکده فناوری‌های شیمیایی
فعال:
غیرفعال
تعرفه:
پژوهشکده:
پژوهشکده فناوری‌های شیمیایی
فعال:
فعال
تعرفه:
حمام ساعتی 400.000، پروب ساعتی 1.300.000 ریال
نام آزمون: استخراج چربی
پژوهشکده:
پژوهشکده کشاورزی
فعال:
غیرفعال
تعرفه:
ساعتی 700000 ریال
پژوهشکده:
آزمايشگاه تست تجهيزات پزشكي
فعال:
فعال
تعرفه:
141.375.000 ریال
پژوهشکده:
آزمايشگاه تست تجهيزات پزشكي
فعال:
فعال
تعرفه:
129.300.000 ریال
پژوهشکده:
آزمايشگاه تست تجهيزات پزشكي
فعال:
فعال
تعرفه:
129.300.000 ریال
پژوهشکده:
پژوهشکده کشاورزی
فعال:
فعال
تعرفه:
ساعتی 1.000.000 ریال
1
نام آزمون: آزمون های محیطی
پژوهشکده:
پژوهشکده برق و فناوری اطلاعات
فعال:
فعال
تعرفه:
پژوهشکده:
پژوهشكده زیست فناوری
فعال:
فعال
تعرفه:
ساعتی 3.000.000 ریال
پژوهشکده:
پژوهشكده زیست فناوری
فعال:
فعال
تعرفه:
پژوهشکده:
پژوهشكده زیست فناوری
فعال:
فعال
تعرفه:
نام آزمون: آب دیونایز
پژوهشکده:
پژوهشکده کشاورزی
فعال:
فعال
تعرفه:
هر لیتر 60.000 ریال
پژوهشکده:
پژوهشکده فناوری‌های شیمیایی
فعال:
فعال
تعرفه:
نمونه ای 800.000 ریال