سانتریفیوژهای آزمایشگاهی

پژوهشکده یا بخش: 
آزمايشگاه تست تجهيزات پزشكي
کارشناس: 
مهندس فریبا سروجهانی، مهندس نرجس آرامون
تعرفه: 
83.200.000
وضعیت: 
فعال
شرح آزمون: 

شماره استانداردIEC 61010-2-20

تلفن آزمایشگاه: 
021-57416387
ایمیل: 
clabs@irost.ir