مراکز پژوهش و فناوری

خدمات آزمون، پایلوت و آزمایشگاهی

آزمایشگاه‌های مرکزی

آزمایشگاه‌ها و مراکز

آزمایشگاه مرجع تست تجهیزات پزشکی
مرکزمنطقه ای میکروارگانیسم ها ی صنعتی
آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی

لینک‌های مرتبط