همکاران

سمت:
کارشناس آزمایشگاه FE-SEM
سمت:
کارشناس مرکز منطقه‌ای میکروارگانیسم‌های صنعتی
سمت:
کارشناس مرکز منطقه‌ای میکروارگانیسم‌های صنعتی
سمت:
کارشناس مرکز منطقه‌ای میکروارگانیسم‌های صنعتی
سمت:
کارشناس مرکز منطقه‌ای میکروارگانیسم‌های صنعتی
سمت:
کارشناس مرکز منطقه‌ای میکروارگانیسم‌های صنعتی
سمت:
کارشناس مرکز منطقه ای میکروارگانیسم های صنعتی
سمت:
کارشناس آزمایشگاه FE-SEM
سمت:
کارشناس آزمایشگاه تست تجهیزات پزشکی
سمت:
کارشناس آزمایشگاه تست تجهیزات پزشکی
سمت:
کارشناس پذیرش