هموژنایزر

پژوهشکده یا بخش: 
پژوهشکده کشاورزی
کارشناس: 
سید محمد شتاب بوشهری
تعرفه: 
ساعتی 800.000
وضعیت: 
فعال
شرح آزمون: 

IKA werke   TYP  T 25  basic  ساخت آلمان

حد اکثر دمای نمونه  180 درجه سانتیگراد

دور در دقیقه (rpm) از 6500 تا 24000

تلفن آزمایشگاه: 
02156276639 و 02157416322 و 02157416380