صحه گذاری نرم افزار بر اساس استاندارد IEC 62304

پژوهشکده یا بخش: 
پژوهشکده برق و فناوری اطلاعات
تعرفه: 
160.000.000 ریال
وضعیت: 
فعال
شرح آزمون: 

 تجهیزات تولید شده و یا وارده شده در حوزه پزشکی بر مبنای  استاندارد IEC62304  مورد ارزیابی و آزمون  نرم افزارهای آن صورت می پذیرد