آنالیز شیمیايی با کوانتومتر (همراه با تفسیر نتايج)

پژوهشکده یا بخش: 
پژوهشكده مواد پيشرفته و انرژی های نو
کارشناس: 
میلاد فروزش
تعرفه: 
نمونه‌ای 1.450.000
وضعیت: 
فعال
شرایط نمونه و آزمون: 

آماده سازی نمونه درصورت
لزوم 500.000

توضیحات: 

شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

تلفن آزمایشگاه: 
6674 5741 021