استاندارد عمومي ايمني الكتريكي براي تجهيزات اندازه گيري، كنترل و آزمايشگاهي

پژوهشکده یا بخش: 
آزمايشگاه تست تجهيزات پزشكي
کارشناس: 
مهندس فریبا سروجهانی، مهندس نرجس آرامون
تعرفه: 
129.300.000
وضعیت: 
فعال
شرح آزمون: 

شماره استاندارد IEC61010-1

تلفن آزمایشگاه: 
021-57416387
ایمیل: 
clabs@irost.ir