تست تجهیزات درون خودرویی

پژوهشکده یا بخش: 
پژوهشکده برق و فناوری اطلاعات
وضعیت: 
فعال
شرح آزمون: 

انجام تست های الکتریکی، عملکردی، محیطی و فیزیکی طبق پروتکل سپهتن و سیپاد