ساكشن هاي الكتريكي پزشكي

پژوهشکده یا بخش: 
آزمايشگاه تست تجهيزات پزشكي
کارشناس: 
مهندس فریبا سروجهانی، مهندس نرجس آرامون
تعرفه: 
100.000.000
وضعیت: 
فعال
شرح آزمون: 

شماره استاندارد ISO 10079-1

تلفن آزمایشگاه: 
021-57416387
ایمیل: 
clabs@irost.ir