آزمايش HPLC براي شناسايي مواد گلسنگي

پژوهشکده یا بخش: 
پژوهشكده زیست فناوری
وضعیت: 
فعال