آب دیونایز

پژوهشکده یا بخش: 
پژوهشکده کشاورزی
کارشناس: 
سید محمد شتاب بوشهری
تعرفه: 
هر لیتر 80.000
وضعیت: 
فعال
شرح آزمون: 

تهیه آب دیونایز با سختی زیر 0.5 میکروزیمنس بر سانتیمتر

تجهیزات آزمون: 
ظرف نگهداری و حمل آب توسط کاربر تهیه شود.
تلفن آزمایشگاه: 
02156276639 و 02157416322 و 02157416380