شناسايي نمونه هاي خشك قارچ و گلسنگ (ريخت شناسي)

پژوهشکده یا بخش: 
پژوهشكده زیست فناوری
وضعیت: 
فعال