سانتریفیوژ یخچالدار Heraeus

پژوهشکده یا بخش: 
پژوهشکده کشاورزی
کارشناس: 
سید محمد شتاب بوشهری
تعرفه: 
هر ده دقیقه 500000
وضعیت: 
فعال
شرح آزمون: 

 سانتریفیوژ یخچالدار آلمانی Heraeus  

تلفن آزمایشگاه: 
02156276639 و 02157416322 و 02157416380