فریزر 80- درجه سانتیگراد

پژوهشکده یا بخش: 
پژوهشکده کشاورزی
کارشناس: 
سید محمد شتاب بوشهری
تعرفه: 
ماهیانه 1800000
وضعیت: 
فعال
شرح آزمون: 

حجم نهایی 101 لیتر 

دو کابین

تلفن آزمایشگاه: 
02156276639 و 02157416322 و 02157416380