خشك كردن انجمادي (فريزدرايينگ freeze-drying) يا (ليوفيليزه كردن lyophilization) با استفاده از دستگاه فريزدراير freeze dryer

پژوهشکده یا بخش: 
پژوهشكده زیست فناوری
وضعیت: 
فعال
شرح آزمون: 

نمونه هاي آبي در ظروف متناسب با حجم شان توزيع ميشوند، پس از انجماد در فريزر، با توجه به حجم كار، به مدت حداقل يك شبانه روز داخل دستگاه فريز دراير قرار مي گيرند. نمونه خشك شده آماده تحويل مي شود

تجهیزات آزمون: 
فريزر آزمايشگاهي، دستگاه فريزدراير
شرایط نمونه و آزمون: 

نمونه ها با حلال آبي پذيرش مي شوند. لازم است چنانچه در پروسه آماده سازي آن حلال آلي به كار رفته باشد، قبل از تحوبل و توسط متقاضي حلال آلي خارج ميشود. بدين ترتيب شرط خشك كردن نمونه ، انجماد آن در فريزر خواهد بود

توضیحات: 

توزيع محلول و يا سوسپانسيون ها در ظروف بايد به نحوي انجام پذيرد تا بين 1 تا 5/1سانتيمتر عمق ايجاد گردد.