آزمون انجام فرمانتاسيون يا تخمير

پژوهشکده یا بخش: 
پژوهشكده زیست فناوری
وضعیت: 
فعال