تصویر برداری با میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی (FE-SEM)

پژوهشکده یا بخش: 
آزمايشگاه ميكروسكوپ الكتروني روبشي (FE-SEM)
کارشناس: 
مینا پیغمبریان
تعرفه: 
ساعتی 7500000
وضعیت: 
فعال