آزمون خشك كردن پاششي (اسپري دراير)

پژوهشکده یا بخش: 
پژوهشكده زیست فناوری
تعرفه: 
ساعتی 4.000.000
وضعیت: 
فعال