آزمون های محیطی

کد آزمون: 
1
پژوهشکده یا بخش: 
پژوهشکده برق و فناوری اطلاعات
وضعیت: 
فعال
شرح آزمون: 

آزمون دما و رطوبت

تجهیزات آزمون: 
چمبر (اتاقک) دما و رطوبت