دستگاههاي الكترومايوگراف

پژوهشکده یا بخش: 
آزمايشگاه تست تجهيزات پزشكي
کارشناس: 
مهندس فریبا سروجهانی، مهندس نرجس آرامون
تعرفه: 
117.000.000
وضعیت: 
فعال
شرح آزمون: 

شماره استاندارد IEC 60601-2-40

تلفن آزمایشگاه: 
021-57416387
ایمیل: 
clabs@irost.ir