مهندسی پزشکی

کارکنان

کارشناس ارشد پژوهشی
سمت:
کارشناس پژوهشی
ایمیل
leilamoradi@gmail.com
دورنگار:
02156276620
تلفن:
02157416369
دانشیار
سمت:
مدیر گروه مهندسی پزشکی
ایمیل
shojadini@irost.org
دورنگار:
02156276620
تلفن:
02156276311
دانشیار
سمت:
عضو هیات علمی
ایمیل
eghbal@irost.org
دورنگار:
02156276620
تلفن:
02157416418
دانشیار
سمت:
عضو هیأت علمی
ایمیل
firouzmand@irost.org
دورنگار:
02156276620
تلفن:
02156276311
دانشیار
سمت:
مدیرگروه مهندسی پزشکی
ایمیل
vr_nafisi@irost.org
دورنگار:
02156276620
تلفن:
02157416303
کارشناس ارشد پژوهشی
سمت:
کارشناس
دورنگار:
02156276620
تلفن:
02157416356
استادیار
سمت:
عضو هیات علمی
ایمیل
pishbin@irost.org
دورنگار:
021-56276620
تلفن:
021-57416305
استادیار
سمت:
عضو هیات علمی
ایمیل
mbeigzadeh@irost.ir,
دورنگار:
021-56276620
تلفن:
021-56276311
استادیار
سمت:
عضو هیات علمی
ایمیل
s.shojaie@irost.ir
دورنگار:
02156276620
تلفن:
02156276311

طرح ها و فعالیت ها

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.