مهندسی پزشکی

کارکنان

دانشیار
سمت:
ایمیل
eghbal@irost.org
دورنگار:
02156276620
تلفن:
02157416418
سمت:
ایمیل
leilamoradi@gmail.com
دورنگار:
02156276620
تلفن:
02157416369
دانشیار
سمت:
مدیرگروه مهندسی پزشکی
ایمیل
vr_nafisi@irost.org
دورنگار:
02156276620
تلفن:
02157416303
کارشناس پژوهشی
سمت:
دورنگار:
02156276620
تلفن:
02157416356
دانشیار
سمت:
رئیس پژوهشکده
ایمیل
firouzmand@irost.org
دورنگار:
02156276620
تلفن:
02156276311
دانشیار
سمت:
معاون پژوهشکده
ایمیل
shojadini@irost.org
دورنگار:
02156276620
تلفن:
02156276311

طرح ها و فعالیت ها

 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.