گروه: 
مهندسی پزشکی
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
همکاران پژوهشکده: 
دکتر منوچهر اقبال
ناظر طرح (داخل پژوهشکده): 
دکتر محمد فیروزمند
تاریخ شروع: 
1386
تاریخ خاتمه: 
1388
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
دانشگاع علوم پزشکی تهران
خطاهای دارودرمانی نقش زیادی در ایجاد مشکلات درمانی برای بیماران و بالطبع برای شبکه درمانی یک کشور می توانند داشته باشند. این خطاها ممکن است در هر مرحله از زنجیره تولید تا مصرف دارو رخ دهد. مهمترین مراحل این زنجیره عبارتند از: تجویز پزشک، ارائه دارو توسط داروخانه، ارائه دارو توسط پرستار (برای بیماران بستری در بیمارستان) و مصرف دارو به وسیله بیمار. ارائه دارو توسط داروخانه و پرستار را
می توان بطور ساده مرحله توزیع درنظر گرفت. در این پروژه یک دستگاه خودکار توزیع شربت متادون طراحی و ساخته شد و نهایتاً در مرکز ملی مطالعات اعتیاد وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران مورد بهره برداری قرار گرفت. دستگاه موردنظر شامل دو قسمت مجزا و درعین حال کاملا وابسته به یکدیگر می باشد: (1) سیستم توزیع کننده دارو و (2) سیستم مرکزی تنظیم دوز و ارسال فرمان  توزیع. سیستم توزیع کننده دارو در واقع به عنوان واسط ارتباطی بین پزشک و بیمار عمل می کند و وظیفه دارد که بر اساس فرمان صادره از پزشک، داروی موردنیاز هر بیمار را در اختیار او قرار دهد. سیستم مرکزی تنظیم دوز و ارسال فرمان توزیع روی یک کامپیوتر مجزا و یا کامپیوتر داخلی سیستم توزیع کننده نصب و اجرا می گردد. وظیفه اصلی این نرم افزار بررسی شرایط مختلف فرد مراجعه کننده و کمک به تصمیم گیری پزشک در ارائه میزان دوز مناسب به آن فرد می باشد.

 
نوع کارفرما: 
صنعت/مشارکت سازمان و صنعت
نام کارفرما: 
دانشگاه علوم پزشکی تهران
درصد مشارکت کارفرما: 
100%

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.