گروه پژوهشی:
فناوری‌ اطلاعات و ارتباطات (IT)
استاد
سمت:
رئیس پژوهشکده
ایمیل
amiri@irost.org
دورنگار:
02156276620
تلفن:
02156276333
گروه پژوهشی:
مهندسی پزشکی
دانشیار
سمت:
مدیر گروه مهندسی پزشکی
ایمیل
shojadini@irost.org
دورنگار:
02156276620
تلفن:
02156276311
گروه پژوهشی:
فناوری‌ اطلاعات و ارتباطات (IT)
دانشیار
سمت:
مدير گروه فناوري‌هاي مخابراتي و فضايي
ایمیل
Farahani.gh@irost.org
دورنگار:
02156276620
تلفن:
02157416366

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.