استاد
سمت:
رئیس پژوهشکده
ایمیل
amiri@irost.org
دورنگار:
02156276620
تلفن:
02156276333
دانشیار
سمت:
مدیر گروه مهندسی پزشکی
ایمیل
shojadini@irost.org
دورنگار:
02156276620
تلفن:
02156276311
دانشیار
سمت:
عضو هیات علمی
ایمیل
eghbal@irost.org
دورنگار:
02156276620
تلفن:
02157416418
دانشیار
سمت:
عضو هیأت علمی
ایمیل
firouzmand@irost.org
دورنگار:
02156276620
تلفن:
02156276311
دانشیار
سمت:
مدیرگروه مهندسی پزشکی
ایمیل
vr_nafisi@irost.org
دورنگار:
02156276620
تلفن:
02157416303
استادیار
سمت:
عضو هیات علمی
ایمیل
mohamadkhani@irost.ir
دورنگار:
02156276620
تلفن:
02157416308
دانشیار
سمت:
مدير گروه فناوري‌هاي مخابراتي و فضايي
ایمیل
Farahani.gh@irost.org
دورنگار:
02156276620
تلفن:
02157416366
استادیار
سمت:
عضو هیئت علمی
ایمیل
m.nikarya@irost.ir
تلفن:
021-57416314
استادیار
سمت:
عضو هیات علمی
ایمیل
Moghaddam@irost.org
تلفن:
021-57416627
استادیار
سمت:
عضو هیات علمی
ایمیل
pishbin@irost.org
دورنگار:
021-56276620
تلفن:
021-57416305
مربی
سمت:
عضو هیأت علمی پژوهشکده برق و فناوری اطلاعات
ایمیل
a.aghajani@irost.ir
دورنگار:
02156276620
تلفن:
02157416312
استادیار
سمت:
عضو هیات علمی
ایمیل
mbeigzadeh@irost.ir,
دورنگار:
021-56276620
تلفن:
021-56276311
استادیار
سمت:
عضو هیات علمی
ایمیل
s.shojaie@irost.ir
دورنگار:
02156276620
تلفن:
02156276311
استادیار
سمت:
عضو هیات علمی
ایمیل
e.kishani@irost.ir
دورنگار:
02156276620
تلفن:
02157416368

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.