استادیار
سمت:
عضو هیات علمی
دورنگار:
02156276620
تلفن:
02157416305
مربی
سمت:
ایمیل
a.aghajani@irost.ir
دورنگار:
02156276620
تلفن:
02157416312
دانشیار
سمت:
ایمیل
eghbal@irost.org
دورنگار:
02156276620
تلفن:
02157416418
دانشیار
سمت:
ایمیل
amiri@irost.org
دورنگار:
02156276620
تلفن:
02156276333
استادیار
سمت:
ایمیل
m.beigzadeh@irost.ir
دورنگار:
021-56276620
تلفن:
021-56276369
استادیار
سمت:
عضو هیات علمی
ایمیل
s.shojaie@irost.ir
دورنگار:
02156276620
تلفن:
02156276311
دانشیار
سمت:
ایمیل
Farahani.gh@irost.org
دورنگار:
02156276620
تلفن:
02157416366
استادیار
سمت:
ایمیل
mohamadkhani@irost.ir
دورنگار:
02156276620
تلفن:
02157416308
استادیار
سمت:
عضو هیات علمی
ایمیل
Moghaddam@irost.org
تلفن:
02157416331
دانشیار
سمت:
مدیرگروه مهندسی پزشکی
ایمیل
vr_nafisi@irost.org
دورنگار:
02156276620
تلفن:
02157416303
استادیار
سمت:
عضو هیئت علمی
ایمیل
m.nikarya@irost.ir
تلفن:
021-57416314
استادیار
سمت:
ایمیل
e.kishani@irost.ir
دورنگار:
02156276620
تلفن:
02157416359
استادیار
سمت:
گروه کامپيوتر و سيستم هاي هوشمند
ایمیل
gorgin@irost.ir
دورنگار:
02156276620
تلفن:
02157416300
دانشیار
سمت:
رئیس پژوهشکده
ایمیل
firouzmand@irost.org
دورنگار:
02156276620
تلفن:
02156276311
دانشیار
سمت:
معاون پژوهشکده
ایمیل
shojadini@irost.org
دورنگار:
02156276620
تلفن:
02156276311

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.