گروه: 
مهندسی پزشکی
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
همکاران پژوهشکده: 
دکتر مریم بیگ زاده
ناظر طرح (داخل پژوهشکده): 
دکتر وحیدرضا نفیسی
تاریخ شروع: 
1400
تاریخ خاتمه: 
1400
وضعیت: 
جاری
محل تامین اعتبار: 
سازمان پژوهشهای علمی صنعتی ایران
بودجه طرح: 
500/000/000 ریال
تخمین فشار خون با بکارگیری سیگنال فوتوپلتیسموگرافی با هدف توسعه قابلیت های دستگاههای پایش پزشکی
نوع کارفرما: 
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
درصد مشارکت کارفرما: 
100%

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.