گروه: 
مهندسی پزشکی
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
همکاران پژوهشکده: 
دکتر سید وهاب شجاع الدینی
ناظر طرح (داخل پژوهشکده): 
دکتر محمد فیروزمند
تاریخ شروع: 
1398
تاریخ خاتمه: 
1399
وضعیت: 
جاری
محل تامین اعتبار: 
صندوق حمایت از پژوهشگران
وسائل کمک تنفسی به اين منظور به كار مي روند كه به فردي كه به علت بيماري مزمن يا موقتي، كارائي سيستم تنفسي اش مناسب نيست، كمك كنند تا به صورت يك فرد كاملا سالم تنفس را انجام دهد. هرچه عملكرد اين تجهيزات با نيازها و شرائط فيزيولوژيكي بيمار منطبقتر باشند، داراي عوارض كمتر و كارائي بيشتر خواهند بود و بيمار از كيفيت زندگي مطلوبتري برخوردار خواهد شد.
بنابراين اين سيستم هرچه كه بتواند شرائط نزديكتري به روش تنفس طبيعي بيمار را فراهم كند عوارض كمتري براي بيمار خواهد داشت. طبيعتاً فرد به فرد و حتي يك فرد در شراتط مختلف نيازهاي تنفسي مختلفي دارد. اين طرح در راستای دستيابي به دانش فني دستگاههاي ونتيلاتور با عنوان Biologically variable ventilator = BVV است.
هدف مشخص در این طرح، طراحی و ساخت مدارهای اندازه گیری بیوفیدبک از بیمار است. در این طرح ما دو بازخورد که مرتبط با قسمت تهویه ای سیستم تنفس هستند را مدنظر قرار می دهیم:
  1. امپدانس الکتریکی قفسه سینه: طراحی و ساخت مدار اندازه‌گیری امپدانس الکتریکی قفسه سینه از طریق آرایه‌ای از الکترود پوستی متصل به قفسه سینه بیمار و پردازش داده‌های به‌دست‌آمده و بازسازی تصویر مقطعی قفسه سینه جهت بررسی توزیع هوا در ریه‌ها و
  2. امپدانسهای مکانیکی مسیر تنفسی که با استفاده از روش FOT = Forced Oscillatory Technique تابع تبدیل امپدانس بدست می آید.
نوع کارفرما: 
سایر(صندوق حمایت از پژوهشگران،فناوران و ...)
درصد مشارکت کارفرما: 
100%

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.