گروه: 
مهندسی پزشکی
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
ناظر طرح (داخل پژوهشکده): 
مهندس زیبا نیک آئین
تاریخ شروع: 
1391
تاریخ خاتمه: 
1392
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
سازمان پزوهش های علمی و صنعتی ایران
اعتبار داخلی: 
30.000.000ریال
آنچه در اين پروژه مدنظر است بستر سخت افزاري و نرم افزاري مي‌باشد كه صرفا به تست بردهاي الكترونيكي دستگاه مي‌پردازد اين بستر تست از بردهايي تشكيل شده است كه از يك طرف به كامپيوتر متصل شده و از طرف ديگر از طريق كانكتورهايي به هر يك از بردهاي ديجيتال و آنالوگ دستگاهPD  متصل مي‌شود.نرم افزار كامپيوتر با فرمانهايي مي‌تواند كليه سيگنالهاي ورودي/خروجي بردهاي تحت تست را خوانده و با ايجاد شرايط مختلف صحت عملكرد بردها و مدارات مربوطه را چك كرده و نتيجه را اعلام نمايد.
نوع کارفرما: 
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
درصد مشارکت کارفرما: 
100%

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.