گروه: 
مهندسی پزشکی
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
ناظر طرح (داخل پژوهشکده): 
دکتر منوچهر اقبال
تاریخ شروع: 
1400
تاریخ خاتمه: 
1401
وضعیت: 
جاری
محل تامین اعتبار: 
شرکت فناوران مادون قرمز
بودجه طرح: 
200 میلیون تومان
دستگاه پایش میکروارگانیسمهای هوابرد
نوع کارفرما: 
سایر(صندوق حمایت از پژوهشگران،فناوران و ...)
درصد مشارکت کارفرما: 
100%

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.