گروه: 
مهندسی پزشکی
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
مجری(های) طرح (خارج از پژوهشکده / سازمان): 
دکتر منوچهر اقبال
ناظر طرح (داخل پژوهشکده): 
دکتر وحیدرضا نفیسی
تاریخ شروع: 
1395
تاریخ خاتمه: 
1397
وضعیت: 
خاتمه یافته
چکیده
نوع کارفرما: 
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
درصد مشارکت کارفرما: 
100%

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.