پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی

مجوز جذب 19 دانشجوی تحصیلات تکمیلی برای سازمان صادر شد.

به گزارش روابط عمومی:  سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران برای سال تحصیلی  1400-1401  موفق به دریافت مجوز پذیرش دانشجو در 6 رشته / گرايش‌ به تعداد 19 نفر شد.

رشته و تعداد دانشجو برای هر رشته-گرایش به شرح زیر می‌باشد:

1. رشته مهندسي كشاورزي صنايع غذايي گرايش فناوري مواد غذايي: 7 نفر (به همراه اخذ مجوز دائمي از شوراي گسترش آموزش عالي)
2. رشته شيمي معدني: 3 نفر
3. رشته مهندسي شيمي: 3 نفر
4. رشته زيست فناوري ميكروبي: 3 نفر
5.  رشته بيو شيمي: 1 نفر
6. رشته مهندسي مكانيك تبديل انرژي: 2 نفر