زیست فناوری صنعتی و محيط زیست

کارکنان

استادیار
سمت:
مدیر گروه زیست فناوری صنعتی و محيط زیست
vaez_m@yahoo.com
دورنگار:
021-57416803
تلفن:
021-57416807
دانشیار
rostami2002@yahoo.com
دورنگار:
021-57416803
تلفن:
021-57416263
استادیار
f.rezvani@irost.ir
کارشناس ارشد پژوهشی
farzaneh_salami@yahoo.com
دورنگار:
021-57416803
تلفن:
021-57416474
استادیار
sohrabi@irost.org
دورنگار:
021-57416803
تلفن:
021-57416606
وب سایت:
استادیار
farazmand@irost.org
دورنگار:
021-57416803
تلفن:
02157416256
دانشیار
ghobadnejhad@gmail.com
تلفن:
021-57416814
وب سایت:
استادیار
j.hemmat@gmail.com
دورنگار:
021-57416803
تلفن:
021-57416813
کارشناس پژوهشی
nazanin.kazeminejad@gmail.com
دورنگار:
021-57416803
تلفن:
021-57416358
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.