زیست فناوری صنعتی و محيط زیست

کارکنان

استادیار
سمت:
سرپرست گروه زیست فناوری صنعتی و محيط زیست
farazmand@irost.org
دورنگار:
021-57416803
تلفن:
02157416256
دانشیار
rostami2002@yahoo.com
دورنگار:
021-57416803
تلفن:
021-57416263
استادیار
f.rezvani@irost.ir
کارشناس ارشد پژوهشی
سمت:
کارشناس پژوهشی
farzaneh_salami@yahoo.com
دورنگار:
021-57416803
تلفن:
021-57416474
استادیار
سمت:
رئیس موزه گلسنگ های ایران
sohrabi@irost.org
دورنگار:
021-57416803
تلفن:
021-57416606
وب سایت:
دانشیار
ghobadnejhad@irost.ir
استادیار
j.hemmat@gmail.com
دورنگار:
021-57416803
تلفن:
021-57416813
استادیار
سمت:
استادیار
vaez_m@yahoo.com
دورنگار:
021-57416803
تلفن:
021-57416807
کارشناس پژوهشی
nazanin.kazeminejad@gmail.com
دورنگار:
021-57416803
تلفن:
021-57416358
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.