دانشیار
سمت:
رئیس پژوهشکده
m.safavi@irost.ir
دورنگار:
021-57416803
تلفن:
021-57416804
استاد
سمت:
سرپرست حوزه معاونت تحقیقات کاربردی و توسعه فناوری
mirdamadi@irost.ir
دورنگار:
021-57416803
تلفن:
021-57416488
استادیار
سمت:
سرپرست گروه زیست فناوری صنعتی و محيط زیست
farazmand@irost.org
دورنگار:
021-57416803
تلفن:
02157416256
دانشیار
سمت:
مدير گروه زيست انرژي و فرآيندهاي تبديلي
hadizadehmahnaz@gmail.com
دورنگار:
021-57416803
تلفن:
021-57416809
استادیار
سمت:
مدیر گروه زيست فناوري پزشكي و دارويي
zahra_aminibaiat@yahoo.com
دورنگار:
021-57416803
تلفن:
021-57416815
استاد
azin@irost.ir
دورنگار:
021-57416803
تلفن:
09121033627
دانشیار
دورنگار:
021-57416803
تلفن:
021-57416373
استادیار
s.imanparast@irost.ir
دورنگار:
021-57416803
تلفن:
021-57416812
استادیار
nbakhtiari@irost.org
دورنگار:
021-57416803
تلفن:
021-57416810
استادیار
pajooh@irost.ir
دورنگار:
021-57416803
تلفن:
021-57416806
دانشیار
rostami2002@yahoo.com
دورنگار:
021-57416803
تلفن:
021-57416263
استادیار
f.rezvani@irost.ir
استادیار
zare@irost.org
دورنگار:
021-57416803
تلفن:
021-57416255
استادیار
gitasaadat@gmail.com
دورنگار:
021-57416803
تلفن:
021-57416811
استادیار
سمت:
رئیس موزه گلسنگ های ایران
sohrabi@irost.org
دورنگار:
021-57416803
تلفن:
021-57416606
وب سایت:
سمت:
رئیس مرکز کلکسيون میکروارگانیسم های صنعتی (PTCC)
mohseni@irost.ir
دورنگار:
+98(228) 227-5510
تلفن:
+98(228) 227-5510
دانشیار
ghobadnejhad@irost.ir
استادیار
j.hemmat@gmail.com
دورنگار:
021-57416803
تلفن:
021-57416813
استادیار
سمت:
استادیار
vaez_m@yahoo.com
دورنگار:
021-57416803
تلفن:
021-57416807
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.