کارکنان

مهندس
سمت:
کارشناس و امین اموال پژوهشکده
rasoul_agah@yahoo.com
دورنگار:
021-57416803
تلفن:
021-57415257
سمت:
مسئول دفتر پژوهشکده زیست فناوری
دورنگار:
021-57416803
تلفن:
021-57416804
کارشناس پژوهشی
zesfehani_2006@yahoo.com
دورنگار:
021-57416803
تلفن:
021-57416474
کارشناس پژوهشی
s_jafary@live.com
دورنگار:
021-57416803
تلفن:
021-57416351
کارشناس پژوهشی
sheykhinejad@irost.ir
دورنگار:
021-57416803
تلفن:
021-65716350
کارشناس پژوهشی
zohrehamidi56@yahoo.com
دورنگار:
021-57416803
تلفن:
021-57416352
کارشناس پژوهشی
nazanin.kazeminejad@gmail.com
دورنگار:
021-57416803
تلفن:
021-57416358
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.