گروه پژوهشی:
گروه زيست انرژی و فرآيندهای تبديلی
دانشیار
سمت:
رئیس پژوهشکده
m.safavi@irost.ir
دورنگار:
021-57416803
تلفن:
021-57416804
گروه پژوهشی:
زیست فناوری صنعتی و محیط زیست
استادیار
سمت:
سرپرست گروه زیست فناوری صنعتی و محيط زیست
farazmand@irost.org
دورنگار:
021-57416803
تلفن:
02157416256
گروه پژوهشی:
گروه زيست انرژی و فرآيندهای تبديلی
دانشیار
سمت:
مدير گروه زيست انرژي و فرآيندهاي تبديلي
hadizadehmahnaz@gmail.com
دورنگار:
021-57416803
تلفن:
021-57416809
گروه پژوهشی:
گروه زیست فناوری پزشکی و صنایع داروئی
استادیار
سمت:
مدیر گروه زيست فناوري پزشكي و دارويي
zahra_aminibaiat@yahoo.com
دورنگار:
021-57416803
تلفن:
021-57416815
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.