گروه پژوهشی:
گروه زيست انرژی و فرآيندهای تبديلی
دانشیار
سمت:
سرپرست پژوهشکده
m.safavi@irost.ir
دورنگار:
021-57416803
تلفن:
021-57416804
گروه پژوهشی:
گروه زيست انرژی و فرآيندهای تبديلی
استادیار
سمت:
معاون پژوهشکده
zare@irost.org
دورنگار:
021-57416803
تلفن:
021-57416255
گروه پژوهشی:
زیست فناوری صنعتی و محیط زیست
استادیار
سمت:
مدیر گروه زیست فناوری صنعتی و محيط زیست
vaez_m@yahoo.com
دورنگار:
021-57416803
تلفن:
021-57416807
گروه پژوهشی:
گروه زیست فناوری پزشکی و صنایع داروئی
استادیار
سمت:
مدیر گروه زيست فناوري پزشكي و دارويي
zahra_aminibaiat@yahoo.com
دورنگار:
021-57416803
تلفن:
021-57416815
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.