پژوهشكده زيست فناوري  سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران از سال 1361 تأسيس و فعاليت خود را در محدوده يك آزمايشگاه و با طرح زير بنائي ايجاد مركز كلكسيون قارچ ها و باكتري هاي صنعتي و عفوني ايران آغاز كرد و با دو برنامه پنجساله توانست به يك مجموعه آزمايشگاه هاي پژوهشي و يك پايلوت پلنت بيوتكنولوژي كه در نوع خود در كشور بي نظير است دست يابد. خريد تجهيزات پايلوت پلنت پژوهشكده در قالب طرح مشترك سازمان UNDP و يونسكو و با حمايت مالي و بين المللي سازمان ملل متحد ايجاد شد اين پايلوت از فرمانتور هاي 15، 75، 750 و 3000 ليتر، سانتريفوژ و خشك كن بصورت يك خط كامل توليد تشكيل شده است. پژوهشكده علاوه بر انجام طرحهاي پژوهشي و نيمه صنعتي از آزمايشگاه تا پايلوت با ايجاد تيم متخصص طراحي و ساخت فرمانتور نسبت به ساخت فرمانتور هاي ارليفت و همزن دار با ظرفيت هاي مختلف اقدام كرده است كه به مجموعه پايلوت اضافه شده اند. امکانات و تجهيزات آزمايشگاههاي پژوهشي شامل آزمايشگاههاي فناوري آنزيم، تجزيه زيستي، بيورميديشن، فناوريهاي زيست محيطي، بيولوژي ملکولي، شيمي پروتئين، فرمانتاسيون، آناليز دستگاهي، ميکروارگانيسمهاي اکسترموفيل و آزمايشگاههاي پايلوت، ميني پايلوت و مرکز کلکسيون مي باشند. پايلوت بيوتکنولوژِي شامل فرمانتور هاي همزن دار 15، 75، 750 و 3000 ليتر، فرمانتورهاي بستر جامد باظرفيت هاي 200 و 600 كيلو گرم و 5/1 تن و فرمانتور هاي ايرليفت مي باشد. در اين پژوهشکده کليه تجهيزات مورد نياز جهت توليد، جداسازي، تخليص و فرمولاسيون فراورده هاي بيولوژيک از مرحله آزمايشگاهي تا نيمه صنعتي جهت توليد دانش فني و صنعتي کردن يافته هاي آزمايشگاهي وجود دارد. برخي از اين تجهيزات شامل انواع سانتريفوژهاي آزمايشگاهي تا نيمه صنعتي، اسپري دراير، فريز دراير، فيلترپرس، اولترافيلتر، انواع شيکر انکوباتور، امکانات بيولوژي ملکولي و آناليز مانند HPLC و ديگر تجهيزات مربوطه وجود دارد.

 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.