گروه زيست انرژی و فرآيندهای تبديلی

کارکنان

دانشیار
m.safavi@irost.ir
تلفن:
021-56276609
کارشناس پژوهشی
zesfehani_2006@yahoo.com
دورنگار:
02156276636
تلفن:
02156276636
کارشناس پژوهشی
s_jafary@live.com
دورنگار:
02156276636
تلفن:
56276326-2351
استادیار
pajooh@irost.ir
استادیار
zare@irost.org
دانشیار
دورنگار:
002156276636
تلفن:
002157416640
وب سایت:
استادیار
hadizadehmahnaz@gmail.com
دورنگار:
021-56276636
تلفن:
021-56276636
دانشیار
mkianirad2002@yahoo.com
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.