گروه زيست انرژی و فرآيندهای تبديلی

کارکنان

دانشیار
سمت:
سرپرست پژوهشکده
m.safavi@irost.ir
دورنگار:
021-57416803
تلفن:
021-57416804
استادیار
سمت:
معاون پژوهشکده
zare@irost.org
دورنگار:
021-57416803
تلفن:
021-57416255
استاد
azin@irost.ir
دورنگار:
021-57416803
تلفن:
09121033627
کارشناس پژوهشی
zesfehani_2006@yahoo.com
دورنگار:
021-57416803
تلفن:
021-57416474
استادیار
s.imanparast@irost.ir
دورنگار:
021-57416803
تلفن:
021-57416812
کارشناس پژوهشی
s_jafary@live.com
دورنگار:
021-57416803
تلفن:
021-57416351
استادیار
pajooh@irost.ir
دورنگار:
021-57416803
تلفن:
021-57416806
دانشیار
hadizadehmahnaz@gmail.com
دورنگار:
021-57416803
تلفن:
021-57416809
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.