تماس با ما

  تلفن: 27-56276020 (021)
  دورنگار: 56276606
  کدپستی: 3313193685
  صندوق پستی: 33535111
  مسير یک: جاده قديم کرج، سه راه شهريار، بعد از شهرک سعيدآباد، به طرف حسن آباد خالصه، مجتمع تحقيقاتی عصر انقلاب
  مسير دو: بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفی، بعد از ميدان پارسا، انتهای خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتی عصر انقلاب
 
 اطلاعات تماس با روساء و مديران سازمان
رديف سمت مستقيم نمابر داخلي
1 رئيس سازمان 56276337 56276332 2240 , 2241
2 معاون پشتيبانی و منابع انسانی 56276615 56276335 2511
3 معاون توسعه فناوری 56276629 56276629 2488 , 2499
4 معاون نوآوری و  تجاری سازی 56276334 56276822 2665
5 رئيس پژوهشكده مطالعات فناوريی‌های نوين 56276317 56276317 2607
6 رئيس مركز رشد واحدهای فناوری 56275192 56275191 2507
7 مديركل دفتر فناوری اطلاعات و شبكه علمی كشور 56276619 56276619 2637
8 مديركل دفتر رياست و روابط عمومی 56276337 , 56276338 56276332 2240 , 2241
9 رئيس پژوهشكده مكانيك 56276632 56276632 2327
10 رئيس پژوهشكده برق و فناوری اطلاعات 56276311 56276620 2307
11 رئيس پژوهشكده زيست فناوری 56276636 56276636 2255
12 رئيس پژوهشكده مواد پيشرفته و انرژی‌های نو 56276635 56276635 2236
13 رئيس پژوهشكده كشاورزی 56276639 56276639 2332
14 رئيس پژوهشكده فناوری‌های شيميايی 56276637 56276265 2267
15 مدير كل دفتر ارتباط با صنعت و خدمات فناوری 56276630 56276630 2526
16 مدیر دفتر همکاري‏های بين الملل و جشنواره‌ها 88319798 88319799 554
17 اداره كل امور اداری و پشتيبانی 56276606, 56276028 56276605 2571 , 2572
18 مدير كل اداره كل امور مالی 56276616 56276616 2558
19 رئيس اداره حقوقی 56275228 56275228 2599
20 مشاور رئيس سازمان و مدير كل دفتر حراست 56276319 56276319 2202
21 مدير کل پژوهش، فناوری و آموزش 56276336 56276629 2471
22 مدير كل مالكيت فكری و تجاری سازی 56276339 56276339 2426-7
23 مرکز کلکسيون میکروارگانیسم های صنعتی 56275510 56275510 2372
24 دفتر آزمايشگاه‌های مرجع 56276609 56276322 2342
25 دفتر برنامه‌ریزی، نظارت و ارزیابی 56275190 و56276618  56276618 2513 و 2514