حكمرانی و مدیریت نوآوری

کارکنان

دانشیار
dr.jazani@yahoo.com
دورنگار:
02156276317
تلفن:
02156276317
کارشناس ارشد پژوهشی
sharafi.homa96@gmail.com
تلفن:
6317 5627 021
سید مسلم موسوی درچه، استادیار پژوهشکده مطالعات فناوری‌های نوین، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
استادیار
mousavi@irost.ir
استاد
miremadi@irost.ir tamiremadi@yahoo.com
تلفن:
02156276317
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.