گروه: 
حكمرانی و مدیریت نوآوری
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
مجری(های) طرح (خارج از پژوهشکده / سازمان): 
ERPI-INPL-France
همکاران خارج از پژوهشکده / سازمان: 
Prof. Jean Renaud
تاریخ شروع: 
1387
تاریخ خاتمه: 
1388
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
ERPI-INPL-France
-
نوع کارفرما: 
سایر(صندوق حمایت از پژوهشگران،فناوران و ...)
درصد مشارکت کارفرما: 
100%
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.