دکتر نگار ارمغان
استادیار
سمت:
عضو هیات علمی
armaghan@irost.org
دورنگار:
0098-21-56276317
تلفن:
0098-21-57416619
استادیار
سمت:
عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فناوری های نوین
j.jafaria9@gmail.com
دورنگار:
02156276317
تلفن:
02156276317
دانشیار
سمت:
رئیس پژوهشکده
dr.jazani@yahoo.com
دورنگار:
02156276317
تلفن:
02156276317
دانشیار
سمت:
عضو هیأت علمی
ghasem_nargesi@yahoo.com
دانشیار
سمت:
مدیرگروه
nfallah@irost.ir
دورنگار:
56276317
تلفن:
57416622
سید مسلم موسوی درچه، استادیار پژوهشکده مطالعات فناوری‌های نوین، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
استادیار
سمت:
عضو هیات علمی
mousavi@irost.ir
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.