گروه: 
حكمرانی و مدیریت نوآوری
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
تاریخ شروع: 
1395
تاریخ خاتمه: 
1400
وضعیت: 
خاتمه یافته

طرحهاي پژوهشی جاري و خاتمه یافته در ده سال گذشته
 
1 استخراج اولویتها ي پژوهشی سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ایران در محور آب درحال اجرا
 
سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ایران
1 ترسیم نقشه راه سیاستهاي علم و فناوري به نوآوري 1397 معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري
2 آینده پژوهی سیاستهاي علم فناوري در بیست سال آینده (مورد مطالعاتی سوخت خودرو) 1396 معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري
3 ارزیابی سیاس تهاي علم و فناوري در بیست سال گذشته با ملاحظات محیط زیستی |(مورد مطالعاتی بایو فیول) 1395 معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري
4 ابعاد نظري و کاربردي دیپلماسی علم و فناوري و تعاملات بین المللی ( مطالعه موردي ایران) 1394 صندوق حمایت از پژوهشگران
5 دیپلماسی علم و فنآوري در کشور اسرائیل 1395 معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري
36 دستیابی به تعریف جامع امنیت (تحلیل فرآیند تحریم علیه ایران) 1392 معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري
47 دیپلماسی علم و فنآوري ، اهداف و راهکارها 1390 مرکز منطقه اي علوم و فنآوري حاشیه اقیانوس هند
58 بررسی قوانین مرتبط با همکاریهاي بین المللی در حوزه فنآوري 1386 وزارت علوم و تحقیقا ت
69 تدوین قوانین و مقررات مرتبط با حقوق ملی مرتبط با اینترنت 1385 وزارت ارتباطات (مرکز تحقیقات مخابرات )

سایر طرحهاي پژوهشی
 1. کتابشناسی انتقال تکنولوژ ي 1365 سازمان پژوهشها ي علمی و صنعتی ایران
 2. طراحی سیستم هاي انتقال تکنولوژ ي 1366
 3. ارزیابی انتخاب تکنولوژ ي در پروژه هاي بزرگ 1367
 4. طراحی تشکیلات سازمان پژوهش هاي علمی و صنعتی ایران 1368
 5. بررسی تطبیقی شرکتها ي چند ملیتی و انتقال تکنولوژ ي در ایران 1369 با همکاري مرکز تحقیقات استراتژ ي ریاست جمهوري
 6. تحلیل قراردادها ي انتفال تکنولوژ ي شرکت فارسیکو 1369 با همکاري مرکز تحیقات استراتژیک ریاست جمهوري
 7. بررسی اثرات انتقال تکنولوژ ي وارداتی در توسعه صنعتی 1381
 8. تدوین قوانین و مقررات حقوق شهروندي مرتبط با اینترنت در سطح بین المللی با همکاري مرکز تحقیقات مخابرات 1385
 9. بررسی قوانین مربوط به گسترش همکاري هاي بین المللی در فناوري با همکاري معاونت وزارت علوم،  تحقیقات و فناوري  1385-1387
 10. دیپلماسی فناوري اهداف و سیاست ها ، با همکاري معاونت فناوري ریاست جمهوري 1389
 11. طراحی مدل ارزشیبا ی نظام نوآوري در سلولهاي بنیادي با همکاري پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی 1390
 12. تعریف جامع امنیت در پرتو رشد سطح فناوري در کشور با همکاري معاونت علم و فناوري ریاست جمهوري 1392
 13. انطباق پذیري نظریه نظام ملی نوآوري با شرایط بومی ایران ، 1392
 14. نوآوري در دوره تحریم با همکاري معاونت فناوري ریاست جمهوري 1394
 15. دیپلماسی علم و فناوري کشور اسرائیل 1394 سفارش شده دفتر همکاریهاي ریاست جمهوري
 16. دیپلماسی ایران در سازمانهاي بین المللی 1394 سفارش شده از صندوق حمایت از پژوهشگران
 17. آینده پژوهی سیاستگذاري علم و فناوري مورد کاوي ، فناوري سوختهاي زیستی 1395 معاونت برنامه ریزي راهبردي معاونت ریاست جمهور ي
 18. ارزیابی سیاستی در ایران مورد کاوي سوخت خود رو 1395 ، معاونت برنامه ریزي راهبردي معاونت ریاست جمهوري
 19. ترسیم ره نگاشت فناوري هاي حوزه پهباد 1395 ، معاونت برنامه ریزي راهبردي معاونت ریاست جمهور ي

 
نوع کارفرما: 
سایر(صندوق حمایت از پژوهشگران،فناوران و ...)
درصد مشارکت کارفرما: 
100%
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.