گروه: 
حكمرانی و مدیریت نوآوری
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
همکاران خارج از پژوهشکده / سازمان: 
خانم دکتر شکرالله زاده، آقای دکتر بهارلو ، خانم دکتر رحیمی راد
ناظر طرح (داخل پژوهشکده): 
دکتر نگار ارمغان
تاریخ شروع: 
1398
تاریخ خاتمه: 
1399
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
بودجه طرح: 
40 میلیون تومان
اعتبار داخلی: 
داخلی
در حال حاضر سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران بر پایه اولویت­های قانون برنامه ششم توسعه کشور و سند اولویت­های ملی پژوهش و فناوری ارائه شده توسط شورای عالی عتف بر پایه رویکرد مسئله­محوری، در سند راهبردی خود شش حوزه راهبردی-تخصصی را در افق 1404-1399 در دستور کار خود قرار داده است. در این راستا، سازمان تلاش نموده است تا در قالب سند راهبردی خود، راهبردهای تخصصی مربوط به هر حوزه را تبیین نماید. در طرح حاضر، محور اول این سند یعنی حوزه آب به عنوان الگو مورد بررسی قرار گرفته است تا از طریق طراحی راهبردها و اولویت بندی تفصیلی، گامی درجهت تقویت پایه­های روش­شناختی مدیریت ماموریت­گرای سازمان­های پژوهش و فناوری بردارد و از سوی دیگر تفکر راهبردی نسل جدید سیاست­های نوآوری را که عمدتاً بر محور حل چالش­های کلان جامعه مانند "دسترسی به آب" متمرکز است، در سیاست­گذاری و مدیریت فناوری گسترش  دهد. در این طرح از متدلوژی تلفیقی مرکب از نظریه پورتر و سیستم­های نوآوری و ترسیم درخت فناوری استفاده شد. مراحل انجام پژوهش به ترتیب عبارت بودند از شناخت ماموریت سازمان­های پژوهش و فناوری، ترسیم زنجیره ارزش آب، ترسیم ماتریس جذابیت و توانمندی سازمانی، شناخت فرصت­های راهبردی، و ارائه سه سناریو برای تسخیر فرصت. این طرح با دو تیم پژوهشی کار خود را آغاز کرد. تیم اول در گام اول به بررسی هویت سازمان­های مشابه خود تحت عنوان سازمان­های پژوهش و فناوری در کشورهای اروپایی و آسیایی پرداخت و اهمیت برنامه راهبردی در حوزه های دارای اولویت سازمان را مورد شناسایی قرارداد. تیم دوم کار پژوهش را با شناخت زنجیره ارزش آب شروع کرد و پس از ترسیم این زنجیره با استفاده از نظریه پورتر، از طریق مطالعه اسناد فرادستی، اولویت­های وزارت نیرو در حوزه آب را بررسی نمود و در مرحله بعدی توانمندی سازمانی را با توزیع پرسشنامه و تشکیل جلسات در کارگروه آب مورد بررسی قرار داد. تیم اول با استفاده از بازخورد تیم دوم، از طریق تعامل با بازیگران اصلی حوزه آب به تدوین اولویت­های پژوهش و فناوری در این حوزه پرداخت و فرصت­های راهبردی در سیستم محیطی را مشخص نمود. در نهایت، نتایج هر دو تیم به تعیین سه سناریو برای نقش آفرینی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران انجامید.
سناریوی الف-سازمان به عنوان ارائه دهنده خدمات دهنده یک سرویس ارزش افزوده باشد. ­
 سناریوی ب–ایجاد مرکز هماهنگی توسعه و انتقال فناوری­های آب به منظور  استفاده از فناوری روز دنیا و استفاده از حداکثر توان داخلی فناوری­های آب.
سناریوی ج -سازمان به عنوان مجری و شبکه­ساز یک مگاپروژه سامانه آب­شیرین­کن دومنظوره

 
نوع کارفرما: 
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
درصد مشارکت کارفرما: 
100%
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.