سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
ردیف موضوع مشارکت تاریخ اظهارنظر لینک مشارکت/مشاهده نتایج
1 اتصال سامانه جشنواره‌های خوارزمی به پنجره واحد دولت 1402/09/20 تا 1402/10/05 به مدت 15 روز