گروه بهره وری و تبدیل انرژی

کارکنان

استادیار
namazi@irost.org
تلفن:
021-57416333
استاد
ardekani@irost.ir
دورنگار:
02156276632
تلفن:
02156276632
مربی
a.anvari@irost.org
دورنگار:
021- 56276632
تلفن:
09122587212
استادیار
hajian@irost.ir
دورنگار:
02156276632
تلفن:
02157416385
دکتر عباس دلیری، استادیار پژوهشی، آئرودینامیک
استادیار
adaliri@irost.ir
تلفن:
02157416649
دانشیار
f.farhani@irost.ir
دورنگار:
021-56276632
تلفن:
021-56276632
مربی
دورنگار:
021-56276632
تلفن:
021-56276632
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.