گروه طراحی ماشین و مكاترونیک

کارکنان

دورنگار:
56276606
تلفن:
56276020
دانشیار
abbasakbarnia@irost.ir
دورنگار:
021-56276632
تلفن:
021-56276632
استادیار
sazgar@irost.org
استادیار
mobini@irost.org
دورنگار:
021-56276606
تلفن:
021-57416343
استادیار
دورنگار:
021-56276632
تلفن:
021-56276632
استادیار
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.