گروه پژوهشی:
گروه بهره وری و تبدیل انرژی, گروه هوافضا
سمت:
رئیس پژوهشکده مکانیک
دانشیار
f.farhani@irost.ir
دورنگار:
021-56276632
تلفن:
021-56276632
گروه پژوهشی:
گروه طراحی ماشین و مكاترونیک, گروه هوافضا
سمت:
معاون پژوهشکده مکانیک
دانشیار
abbasakbarnia@irost.ir
دورنگار:
021-56276632
تلفن:
021-56276632
گروه پژوهشی:
گروه طراحی ماشین و مكاترونیک
استادیار
دورنگار:
021-56276632
تلفن:
021-56276632
سمت:
مدیر گروه بهره وری و تبدیل انرژی
مربی
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.