1. توسعه ربات های کمک حرکتی
 2. صنایع خودرو سازی
 3. بسترهای تست سامانه های صنعتی
 4. سامانه های هیدرولیک و نیوماتیک
 5. سازه و کنترل وضعیت ماهواره
 6. مکاترونیک
 7. سامانه های مکانیک بیوسیستم
 8. توسعه سامانه های کشت بدون خاک
 9. سامانه های تهویه مطبوع
 10. سامانه های گرمایشی
 11. طراحی و بهینه سازی پمپ های گریز از مرکز
 12. طراحی و بهینه سازی پمپ های گریز از مرکز
 13. انرژی های نو و تجدید پذیر
 14. آترو دینامیک و تونل باد
 15. سامانه های کرا یوجنیک
 16. کنترل حرارتی ماهواره
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.