گروه هوا و فضا

کارکنان

دورنگار:
56276606
تلفن:
56276020
دانشیار
abbasakbarnia@irost.ir
دورنگار:
021-56276632
تلفن:
021-56276632
دانشیار
f.farhani@irost.ir
دورنگار:
021-56276632
تلفن:
021-56276632
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.