معاونت پشتیبانی امور فناوری

اهم مأموریت های این معاونت عبارتند از:

  • توسعه زیست بوم نوآوری و فناوری
  • پیشبرد اهداف کلان سازمان در راستای کارآفرینی فناورانه و اقتصاد دانش بنیان
  • تأسیس پردیس های مشترک علم و فناوری با دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی
  • توسعه تعاملات بین المللی پارک و شرکت های فناور مستقر
  • گسترش همکاری های پژوهشی و فناوری میان شرکت های مستقر در پارک با پژوهشگاه فناوری های نوین
  • مدیریت و راهبری سامانه (پلتفرم) پارک